Cân bàn điện tử gramscal Z3 30kg, 60kg,100kg, 150kg, 300kg, đến 600kg Tây Ban Nha